3 ayda 2,6 milyon manat qazandı

3 ayda 2,6 milyon manat qazandı | alkredit.az

“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC 2016-cı ilin 1-ci rübünü 2 milyon 673 min manat xalis mənfəət ilə başa vurub.

İlk 3 ayda Bankın cəmi gəlirləri 6 milyon 725 min manat, o cümlədən faiz gəlirləri 4 milyon 785 min manat, qeyri-faiz gəlirləri 1 milyon 940 min manat təşkil edib.

Bank 2 milyon 659 min xalis əməliyyat mənfəəti əldə edib. Həmçinin 568.57 min manat ehtiyatlardan götürülərək mənfəətə əlavə edilib.

Vergidən əvvəlki 3 milyon 227.59 min manat mənfəətdən 554.40 min manat mənfəət vergisi ödənilib. Nəticədə Bankın  2 milyon 673 min manat xalis mənfəəti qalıb.

Davam edəcək...

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

31.03.2016 (min AZN)

Mənfəət və zərər maddələri

İlin əvvəlindən hesabat

tarixinədək, hesabat

tarixi də daxil olmaqla

1

3

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

1

4,785.86

a) kreditlər üzrə faizlər, cəmi

1a

2,661.60

a1) neft sənayesi müəssisələri

1a1

0.00

a2) energetika və təbii ehtiyatlar

1a2

0.00

a3) a1) və a2) sətirləri istisna olmaqla, sənayenin digər sahələri

1a3

806.38

a4) ticarət və xidmət sahəsi

1a4

1,106.94

a5) kənd təsərrüfatı

1a5

229.75

a6) ipoteka kreditləri istisna olmaqla, şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər

1a6

396.84

a7) daşınmaz əmlakın alınması və tikilməsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərə verilmiş ipoteka kreditləri

1a7

14.69

a8) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

1a8

0.00

a9) mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarına verilmiş  kreditlər

1a9

0.00

a10) sair kreditlər

1a10

106.99

b) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

1b

41.79

c) digər banklarda depozitlər

1c

2,082.47

d) qiymətli kağızlara investisiyalar

1d

0.00

e) ticarət üçün qiymətli kağızlar

1e

0.00

f) maliyyə lizinqi

1f

0.00

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

2

2,103.75

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi

2a

1,335.13

a1) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla)

2a1

0.00

a2) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

2a2

0.00

a3) hüquqi və fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

2a3

1,335.13

b) AMB-nin kreditləri

2b

76.67

c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

2c

0.00

d) bankların depozitləri

2d

573.85

e) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

2e

0.00

f) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə müəssisələrinin kreditləri

2f

118.11

g) mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

2g

0.00

h) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

2h

0.00

 

i) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

2i

0.00

j) faizlərlə bağlı digər xərclər

2j

0.00

3. Xalis faiz mənfəəti (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)

3

2,682.11

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

4

1,940.66

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri

4a

239.04

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir

4b

1,237.86

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

4c

463.75

d) işgüzar şirkətlərdə iştirakdan və çətin realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, cəmi

4d

0.00

d1) icmallaşmamış törəmə şirkətlərdə (50%+1 səs hüququ verən səhm) iştirakdan gəlir

4d1

0.00

d2) digər icmallaşmamış şirkətlərdə və birgə müəssisələrdə (50%-dən az) iştirakdan gəlir

4d2

0.00

e) digər qeyri-faiz gəlir növləri

4e

0.00

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

5

1,963.76

a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi

5a

784.03

a1) əmək haqqı

5a1

640.97

a2) mükafatlar

5a2

1.87

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

5a3

0.00

a4) məşğulluq fonduna ayırmalar daxil olmaqla sosial tə’minat xərcləri

5a4

141.19

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi

5b

569.40

b1) icarə haqları

5b1

146.63

b2) amortizasiya

5b2

145.10

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki tə’minat xərcləri

5b3

151.37

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

5b4

126.30

c) əməliyyat və digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5c

610.33

6. Xalis əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)

6

2,659.01

7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

7

-568.57

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx

8

3,227.59

sətir 7)

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən mənfəət (zərər),

9

0.00

cəmi

a) daşınmaz əmlakın satışından mənfəət (zərər)

9a

0.00

b) sair mənfəət (zərərlər)

9b

0.00

10. Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)

10

3,227.59

11. Mənfəətdən ödənilən vergilər

11

554.40

12. Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

12

2,673.19

13.  Hesablanmış dividendlər, cəmi

13

0.00

a) cari ilin mənfəəti hesabına hesablanmış dividendlər

13a

0.00

mənbə:marja