AXA Mbask mənfəətə çıxıb

AXA Mbask mənfəətə çıxıb | alkredit.az

“AXA Mbask” Sığorta Şirkəti ASC 2015-ci ili təxminən 242 min manat xalis mənfəət ilə başa vurub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Şirkət 2014-cü ildə 2 milyon 934 min manat zərər açıqlamışdı.

Ötən il Şirkətin cəmi gəlirləri 25,11 milyon manat, cəmi xərcləri isə 24,81 milyon manat təşkil edib. Şirkəti 302 min 614 manatlıq maliyyə mənfəətindən 60 min 523 manat mənfəət vergisi ödəyib.

Keçən il “AXA Mbask” 17 milyon 663 min manat sığorta haqları toplayıb (2014-də 18,522 milyon manat). Şirkətin sığorta ödənişləri isə 10 milyon 688 min manat olub (2014-də 10,726 milyon manat).

Şirkətin işlərin aparılmaına 10 milyon 483 min manat xərcləyib.

Balans

manatla

A K T İ V L Ə R

Hesabat dövrünün sonuna

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

4,710,841.99

4,630,900.72

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

58,709.87

65,913.71

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

0.00

0.00

Qeyri-maddi aktivlər

2,080,348.44

2,490,801.14

Təxirə salınmış vergi aktivləri

629,460.04

626,450.90

Uzunmüddətli debitor borcları

0.00

0.00

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

400,000.00

400,000.00

dövlət qiymətli kağızları

0.00

0.00

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

0.00

0.00

sair maliyyə aktivləri

400,000.00

400,000.00

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

0.00

0.00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

0.00

0.00

Sair aktivlər

0.00

0.00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

7,879,360.34

8,214,066.47

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar

19,548.08

22,164.70

Debitor borcları:

3,815,831.98

4,215,284.70

birbaşa sığorta üzrə

3,065,186.68

2,951,811.74

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

373,727.15

772,156.66

- təkrarsığortaçı üzrə

145,605.24

63,916.96

- təkrarsığortalı üzrə

228,121.91

708,239.70

asılı təşkilatlar üzrə

0.00

0.00

DB büdcə üzrə

73,406.61

132,001.10

iddia tələbləri üzrə

0.00

0.00

işçi heyəti üzrə

5,360.61

600.00

sığortalılara verilən borclar üzrə

0.00

0.00

QM sair debitorlar

298,150.93

358,715.20

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

16,632,606.31

21,030,482.76

kassa

1,339.71

8,437.12

hesablaşma hesabı

621,374.52

1,750,614.12

valyuta hesabı

68,717.14

436,455.01

depozit hesablar

15,935,000.00

18,804,604.20

sair pul vəsaitləri

6,174.94

30,372.31

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

0.00

1,030,005.59

QM dövlət qiymətli kağızları

0.00

0.00

QM qeyri-dövlət qiymətli kağızları

0.00

1,030,005.59

sair maliyyə aktivləri

0.00

0.00

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

543,953.27

697,525.00

həyat sığortası sahəsi üzrə

0.00

0.00

TS qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

543,953.27

697,525.00

Sair qısamüddətli aktivlər:

64,151.19

120,922.77

gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

0.00

0.00

verilmiş  avanslar

63,964.56

115,521.44

təhtəl hesablar

186.63

5,401.33

Sair aktivlər

0.00

0.00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

21,076,090.83

27,116,385.52

CƏMİ AKTİVLƏR

28,955,451.17

35,330,451.99

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat dövrünün sonuna

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

14,233,320.00

19,733,738.00

Emissiya gəliri

255,528.69

255,528.69

Geri alınmış kapital (səhmlər)

0.00

0.00

Kapital ehtiyatları:

2,261,932.54

2,736,925.35

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

2,011,633.54

2,011,633.54

digər kapital ehtiyatları

250,299.00

725,291.81

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-3,675,702.12

-3,433,610.16

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-2,934,291.62

242,091.96

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

0.00

0.00

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

-741,410.50

-3,675,702.12

Elan edilmiş dividendlər

0.00

0.00

Cəmi kapital

13,075,079.11

19,292,581.88

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

0.00

0.00

Sığorta ehtiyatları:

13,476,129.10

12,401,245.21

Həyat sığortası sahəsi üzrə :

0.00

0.00

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

13,476,129.10

12,401,245.21

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

0.00

0.00

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

0.00

0.00

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

0.00

0.00

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

0.00

0.00

Kreditor borcları :

0.00

0.00

əməyin ödənilməsi üzrə

0.00

0.00

büdcə üzrə

0.00

0.00

sosial sığorta və təminat üzrə

0.00

0.00

digər məcburi ödənişlər üzrə

0.00

0.00

asılı təşkilatlar üzrə

0.00

0.00

sair kreditorlar

0.00

0.00

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0.00

0.00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

0.00

0.00

alınmış avanslar

0.00

0.00

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

1,722,115.14

2,885,974.87

təkrarsığortaçı üzrə

1,722,115.14

2,885,974.87

təkrarsığortalı üzrə

0.00

0.00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

0.00

0.00

Sair öhdəliklər

0.00

0.00

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

15,198,244.24

15,287,220.08

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

0.00

0.00

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

0.00

0.00

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

0.00

0.00

Kreditor borcları:

682,127.82

750,650.03

QM əməyin ödənilməsi üzrə

0.00

0.00

QM büdcə üzrə

0.00

0.00

QM sosial sığorta və təminat üzrə

44,251.63

46,875.12

QM digər məcburi ödənişlər üzrə

12,390.74

12,459.52

QM asılı təşkilatlar üzrə

0.00

0.00

QM sair kreditorlar

625,485.45

691,315.39

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0.00

0.00

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

0.00

0.00

alınmış avanslar

0.00

0.00

QM Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

0.00

0.00

Sair öhdəliklər

0.00

0.00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

682,127.82

750,650.03

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

15,880,372.06

16,037,870.11

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

28,955,451.17

35,330,451.99

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: AXA MBASK SŞ ASC

«31» dekabr 2015-cü il tarixə

ilin əvvəlindən artan yekunla

manatla

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

18,783,440.72

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

17,663,569.87

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

652,566.85

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

434,663.91

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar üzrə

32,640.09

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

1,228,455.62

İnvestisiya gəlirləri üzrə

1,537,233.81

Subroqasiya gəlirləri

502,369.03

Sair gəlirlər

3,057,590.70

CƏMİ  GƏLİRLƏR

25,109,089.88

Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri:

13,903,604.41

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

10,688,154.95

qaytarılan sığorta haqları üzrə

802,554.75

tənzimləmə xərcləri

206,511.75

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

1,639,325.17

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

567,057.79

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

0.00

İşlərin aparılması xərcləri

10,483,126.18

Sair xərclər

419,744.34

CƏMİ  XƏRCLƏR

24,806,474.93

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

302,614.95

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

0.00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

302,614.95

Mənfəət vergisi

60,522.99

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

242,091.96

mənbə:marja