İsveçrənin sığorta və təkrarsığorta brokeri Azərbaycanda qazanc açıqladı

İsveçrənin sığorta və təkrarsığorta brokeri Azərbaycanda qazanc açıqladı | alkredit.az

“Societe de Courtage” Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2015-ci ili 187 min 828 manat xalis mənfəət ilə başa vurub.

Ötən il MMC-nin cəmi gəlirləri 611 min 976 manat, cəmi xərcləri isə 374 min 293 manat təşkil edib. 237 min 683 manat əməliyyat mənfəətindən 49 min 854 manat mənfəət vergisi ödənilib.

Ötən il “Societe de Courtage”ın cəmi aktivləri 2,4 dəfə artaraq 3 milyon 367  min 865 manata çıxıb. Aktivlərin artmasına səbəb, təkrarsığortalı üzrə debitor borcların 1 milyon 244 min 955 manatdan 3  milyon 69 min 485 manata artması olub.

“Société de Courtage en Réassurances S.A” baş ofisi İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən özəl peşəkar sığorta və təkrarsığorta brokeridir. “Société de Courtage en Réassurances S.A” 1972-ci ildən uğurla fəaliyyət göstərir. İndi şirkətin Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda ofisləri var.

“Societe de Courtage” Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

31 dekabr2015-ci iltarixində tamamlanan il üzrə

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(manatla)

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəlirləri:

Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

Təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon  muzdlar üzrə

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

İnvestisiya gəlirləri üzrə

Subroqasiya gəlirləri

Sair gəlirlər

611 976,48

CƏMİ  GƏLİRLƏR

611 976,48

Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri:

Sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

Qaytarılan sığorta haqları üzrə

Tənzimləmə xərcləri

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

İşlərin aparılması xərcləri

261 377,88

Sair xərclər

112 915,43

CƏMİ  XƏRCLƏR

374 293,31

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

237 683,17

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

Vergitutmadan əvvəlki mənfəət (zərər)

237 683,17

Mənfəət vergisi

49 854,36

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

187 828,81

Societe de Courtage” Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

2015-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

(manatla)

A K T İ V L Ə R

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

20 250,00

15 837,97

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Qeyri-maddi aktivlər

15 503,41

13 953,07

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

Dövlət qiymətli kağızları

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları

Sair maliyyə aktivləri

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair aktivlər

97,38

817,98

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

35 850,79

30 609,02

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar

Debitor borcları:

1 297 144,37

3 129 231,95

Birbaşa sığorta üzrə

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:

1 279 746,64

3 124 269,96

- təkrarsığortaçı üzrə

34 790,97

54 784,34

- təkrarsığortalı üzrə

1 244 955,67

3 069 485,62

Asılı təşkilatlar üzrə

Büdcə üzrə

14597,50

İddia tələbləri üzrə

İşçi heyəti üzrə

Sığortalılara verilən borclar üzrə

Sair debitorlar

2 800,23

4 961,99

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

53 373,94

207 845,30

Kassa

Hesablaşma hesabı

52 295,71

32 574,80

Valyuta hesabı

1 074,46

175 263,01

Depozit hesablar

Sair pul vəsaitləri

3,77

7,49

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

Dövlət qiymətli kağızları

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları

Sair maliyyə aktivləri

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

Həyat sığortası sahəsi üzrə

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

Sair qısamüddətli aktivlər:

74,42

179,30

Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

74,42

125,67

Verilmiş  avanslar

Təhtəlhesablar

53,63

Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər

1 350 592,73

3 337 256,55

CƏMİ AKTİVLƏR

1 386 443,52

3 367 865,57

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

Hesabat dövrünün əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

155 783,00

155 783,00

Emissiya gəliri

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları:

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

Digər kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

97 380,24

224 828,81

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

79 459,04

187 828,81

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

17 921,20

37 000,00

Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital

253 163,24

380 611,81

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:

Həyat sığortası sahəsi üzrə

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

Kreditor borcları :

Əməyin ödənilməsi üzrə

Büdcə üzrə

Sosial sığorta və təminat üzrə

Digər məcburi ödənişlər üzrə

Asılı təşkilatlar üzrə

Sair kreditorlar

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

Alınmış avanslar

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

1 131 918,28

2 964 487,17

Təkrarsığortaçı üzrə

1 103 158,78

2 920 449,40

Təkrarsığortalı üzrə

28 759,50

44 037,77

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

1 131 918,28

2 964 487,17

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları:

1 362,00

22 766,59

Əməyin ödənilməsi üzrə

Büdcə üzrə

21 446,15

Sosial sığorta və təminat üzrə

Digər məcburi ödənişlər üzrə

Asılı təşkilatlar üzrə

Sair kreditorlar

1 362,00

1 320,44

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

Alınmış avanslar

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

1 362,00

22 766,59

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

1 133 280,28

2 987 253,76

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

1 386 443,52

3 367 865,57

Qeyd: Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

1 133 280,28

2 987 253,76

mənbə:marja