PAŞA Sığorta-da sıçrayış

PAŞA Sığorta-da sıçrayış | alkredit.az

Şirkətin mənfəəti kəskin artıb

Azərbaycanın ən böyük sığorta şirkəti “PAŞA Sığorta” ASC 2015-ci ili 17 milyon 429 min manat xalis mənfəət ilə başa vurub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Şirkət 2014-cü ildə 8 milyon 735 min manat xalis mənfəət açıqlamışdı. Beləliklə, ötən il şirkətin xalis mənfəəti 2 dəfə artıb.

Ötən il “PAŞA Sığorta”nın cəmi gəlirləri 73 milyon 706 min manat, cəmi xərcləri isə 51 milyon 984 min manat təşkil edib. Şirkət 4 milyon 292 min manat mənfəət vergisi ödəyib.

YIĞIMLAR ÖDƏNİŞLƏRDƏN ÇOX ARTIB

Keçən il “PAŞA Sığorta” 63 milyon 804 min manat sığorta haqları toplayıb (2014-də 49,6 milyon manat), 29 milyon 668 milyon manat ödəniş edib (2014-də 28,7 milyon manat).

AKTİVLƏRİ 100 MİLYON MANATI AŞAIB

50 milyon manat nizamnamə kapitalına malik olan “PAŞA Sığorta”nın aktivləri ilk dəfə 100 milyon manatı ötüb. Keçən il Şirkətin aktivləri 26,2% artaraq 113 milyon 170 min manata çatıb.

Balans

A K T İ V L Ə R Sətr kodu İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 764 155,02 1 097 231,93
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 280 885,44 365 290,30
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 16 572 000,00 16 307 377,07
dövlət qiymətli kağızları 4 497 173,71
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 16 572 000,00 11 810 203,36
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər 51 115,20
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 17 668 155,66 17 769 899,30
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Ehtiyatlar 17 505,39 17 505,39
Debitor borcları: 7 908 280,54 11 191 260,42
birbaşa sığorta üzrə 4 623 892,89 5 637 160,58
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 133 185,96 366 230,30
- təkrarsığortaçı üzrə 117 727,23
- təkrarsığortalı üzrə 133 185,96 248 503,07
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 402,29 602,16
iddia tələbləri üzrə
işçi heyəti üzrə
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 3 150 799,40 5 187 267,38
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 54 443 031,85 69 884 607,97
kassa 5 681,19 10 306,47
hesablaşma hesabı 3 926 059,43 2 379 704,09
valyuta hesabı 11 291,23 6 666 917,41
depozit hesablar 50 500 000,00 60 827 680,00
sair pul vəsaitləri
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: 9 527 974,66 14 304 395,37
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 9 527 974,66 14 304 395,37
Sair qısamüddətli aktivlər: 110 972,85 2 479,41
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 110 021,96
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar 950,89 2 479,41
Sair aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər 72 007 765,29 95 400 248,56
CƏMİ AKTİVLƏR 89 675 920,95 113 170 147,86
K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R Sətr kodu Hesabat dövrünün sonuna Hesabat dövrünün sonuna
I . KAPİTAL
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 50 000 000,00 50 000 000,00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 9 881 300,14 20 010 723,94
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 8 735 114,12 17 429 423,81
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
1 146 186,02 2 581 300,13
Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 59 881 300,14 70 010 723,94
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 25 565 276,49 37 570 874,72
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 25 565 276,49 37 570 874,72
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 133 853,05 237 349,39
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları :
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə
digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 1 883 895,75 2 952 267,48
təkrarsığortaçı üzrə 1 883 895,75 2 952 267,48
təkrarsığortalı üzrə
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 27 583 025,29 40 760 491,59
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 2 211 595,52 2 398 932,33
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə 698 387,32 1 851 494,73
sosial sığorta və təminat üzrə 0,00
digər məcburi ödənişlər üzrə 112 250,30
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 1 513 208,20 435 187,30
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2 211 595,52 2 398 932,33
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 29 794 620,81 43 159 423,92
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 89 675 920,95 113 170 147,86
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

Mənfəət və zərər

 

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri: 65 980 491,39
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 63 804 057,77
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 1 006 365,53
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 425 036,18
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
muzdlar üzrə
745 031,91
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) -7 229 177,52
İnvestisiya gəlirləri üzrə 7 485 194,71
Subroqasiya gəlirləri 185 603,85
Sair gəlirlər 7 284 601,29
CƏMİ  GƏLİRLƏR 73 706 713,72
Xərclər
Əsas əməliyyat xərcləri: 43 239 565,28
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 29 668 823,86
qaytarılan sığorta haqları üzrə 271 421,62
tənzimləmə xərcləri 39 543,40
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 13 156 280,06
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 103 496,34
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 0,00
İşlərin aparılması xərcləri 8 684 061,92
Sair xərclər 60 896,31
CƏMİ  XƏRCLƏR 51 984 523,51
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 21 722 190,21
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 21 722 190,21
Mənfəət vergisi 4 292 766,40
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 17 429 423,81

mənbə:marja